ESXi出現HA may not be able to restart VMs if a host failure occurs

VMware  昨天機房跳電後,שבו כאשר VM באמצעות חיבור לקוח vSphere,הופעה”לא יכול להגיע שחלק מהכתובות רשת וניהול של צבאות אחרים ובכך HA אולי לא מסוגל להפעיל מחדש מכונות וירטואליות אם כישלון המארח להתרחש”。

לאחר חיפוש באינטרנט,僅需在該設備按右鍵,選「Reconfigure for vSphere HA」即可

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.