לְהַחלִיף 2007 הערות פקודות Shell

 --新增信箱帳號 New-Mailbox -database "First Storage Group\Mailbox Database" -Name "jimmy" -UserPrincipalName jimmy@abc.com.tw -Password (ConvertTo-SecureString -String 'j!123456' -AsPlainText -Force) -FirstName jimmy -LastName chen   --移除信箱帳號 Remove-Mailbox -Identity "carrie"   --取得所有信箱大小並存於桌面 Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | ft DisplayName,@{label="TotalItemSize(KB)";expression={$_.TotalItemSize.Value.ToKB()}},ItemCount >mailboxes.txt   --新增群組 New-DistributionGroup -Name "whole" -OrganizationalUnit "abc.local/Users" -SAMAccountName "whole" -Type "Security"   --新增群組成員 Add-DistributionGroupMember -Identity "testg" -Member "test@abc.com.tw"   --允許外部寄信給群組 Set-DistributionGroup -Identity "whole" -RequireSenderAuthenticationEnabled $false   --新增聯絡人 New-MailContact -Name "Jackie" -ExternalEmailAddress jackie@abc.com -OrganizationalUnit "abc.local/Users" 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.