האינטרנט אקספלורר לא יכול לפתוח את,Windows 7 הופיעו פונדקאית com הפסיק לפעול

IEכדי לפתור בעיה מסוימת מאוד,עבודה במערכת Windows שי 7 64חתיכה,דפדפן הוא האינטרנט אקספלורר 10,問題的狀況主要是無法開啟IE當啟動IE時,IE יהפוך את המצב כאשר לחיות,על אחד 会儿 לאחר,הופעת קונצרט "已經 הפסקת עבודת מזל פונדקאית com",ואז באופן אוטומטי IE נסגר,ברוב המכריע של ביצוע תכנית,דייטון גם ייראה,הופעה לתקשר מחבר "已經 הפסקת עבודת מזל פונדקאית com",לחץ את,該程式才會接著啟動

 

上網搜尋"com surrogate停止運作"的關鍵字,得到的資訊都是可能有安裝NeroDivxKMPlayer等軟體,而解決方式除了更新上述程式,就是去設定DEP(資料執行防止)將dllhost.exe放行以這台電腦來說,網路上提得軟體都沒安裝,而在要試著設定 DEP時,總是出現"您無法設定64位元執行檔的DEP屬性",到這就沒輒了

 

  從紀錄檔下手,找到幾筆錯誤報告,其中有兩個報告提到無法讀取某的cache檔,報告提到建議掃描硬碟,本想說下CHKDSK掃看看,但是在系統報告又不見硬碟錯誤紀錄,因此先暫緩執行後來又猜測是否因SATA排線故障而造成,因以前遇過幾次SATA排 線故障造成的系統異常,但由於當下是遠端遙控,也不方便檢測排線,就再想其他可能性最後想到,也許只是報告提到的webcache檔異常,既然是cache,刪掉也無妨,因此就到報告上的"C:\Users\帳戶\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache"目錄,將裡頭所有檔案刪除後,果然所有異常就解除了

 

  去查詢後,原來IE 10有別以往,將history/cache以小型資料庫形式存成dat檔,存在上述WebCache目錄裡頭,心理納悶著,既是如此,那我在做IE重設的動作時,不是就該將這些history/cache清掉了,怎麼還會需要手動再清一次才正常後來隨即想到,應該是此檔已經壞到無法讀取,所以重設動作雖然完成,實際上卻是沒有做清理的動作,也難怪在重設時,一度卡住半分多鐘,比以往時間明顯的久

 

  這次處理這個問題,花了一兩個小時,總算有解決,並學到點經驗,PO出來分享一下下面另附上錯誤報告紀錄

「DllHost (4968) WebCacheLocal: ב 47 秒後嘗試從檔案 "C:\Users\帳戶\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.dat" (位移 60325888 (0x0000000003988000); 32768 (0x00008000) 位元組) 讀取失敗,並出現系統錯誤 1117 (0x0000045d): "因為 I/O 裝置錯誤,所以無法執行請求。 "。 讀取作業將會失敗並出現錯誤 -1022 (0xfffffc02)。如果這個錯誤持續出現則檔案可能已經損壞而需要從先前的備份還原。」

「錯誤容器 ,סוג 0
事件名稱: InPageError
回應: לא זמין
Cab 識別碼: 0

後面略…」

「由於下列其中一個原因,Windows 無法存取檔案 C:\Users\帳戶\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.dat: 網路連線儲存檔案的磁碟這部電腦上安裝的 存放驅動程式發生問題; 或遺失磁碟因為此錯誤Windows 已關閉程式 COM Surrogate

程式: COM Surrogate
檔案: ג:\Users\jane\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.dat

錯誤值會列在「其他資料」區段中
使用者動作
1. 重新開啟檔案此情況可能只是暫時的問題會在程式重新執行時自行更正
2.  如果仍然無法存取檔案而且
    – 檔案位於網路上, 您的網路管理員應確認網路沒有問題且伺服器可供連線
    – 檔案位於卸除式磁碟 (例如磁片或 CD-ROM) 上,請確認磁碟已完全插入電腦
3. 執行 CHKDSK 來檢查並修復檔案系統若要執行 CHKDSK,請依序按一下 [開始]、[執行],輸入 CMD,然後按一下 [確定]。在命令提示字元輸入 CHKDSK /F然後按 ENTER
4. אם הבעיה נמשכת,請從備份副本還原檔案
5. 判斷同一磁碟上的其他檔案是否可開啟如果無法開啟表示磁碟可能已損壞如果是硬碟,חשמל 脑 硬 体 厂 מנת חלק 请 连 络 您 עובד ניהול, 以取得進一步的協助

מידע אחר
טעות 值: C0000185
סוגי דיסקים:  3」

ביטוי השם 称 כמו "בסיס כישלון 应用: DLLHost.exe,גרסה: 6.1.7600.16385,זמן 戳记: 0x4a5bca54
שם דגם סט בסיס כישלון 称: msvcrtdll,גרסה: 7.0.7601.17744,זמן 戳记: 0x4eeb033f
קוד חריג: 0xc0000006
טעות במעבר: 0x0000000000001049
码 זיהוי מבוא על בסיס כישלון 处理: 0x110
בסיס 应用 משוואות אי ספיקת להתחיל בזמן: 0x01cea4905380e7da
נתיב פורמולה 径 על בסיס כישלון 应用: ג:\Windows system32 DLLHost.exe
נתיב סט בסיס מודל כישלון 径: ג:\Windows system32 Msvcrt.dll
זיהוי דו"ח 码: c00f5398-1083-11e3-bcfd-eca86b8a4939 」

 

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.