[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 - C # בסיסי דקדוק 2

 class Aaa{}				//class類別  decimal Bbb(){}		//method方法   int Ccc{get; set;} 	//property屬性  。不含set的屬性被視為唯讀 。不含get的屬性被視為唯寫 。同時具有這兩種存取子的屬性則為可讀寫 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.