[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 - DDL הנתונים שפה Definition

--新增含有三個欄位的TABLE CREATE TABLE COURSE( CNAME NVARCHAR(128) PRIMARY KEY, CREDIT INT, TEACHER NVARCHAR(30) )  =========================  --在既有TABLE新增一個欄位 ALTER TABLE SCORE ADD NEWFILED VARCHAR(10)  --修改欄位形態 ALTER TABLE SCORE ALTER COLUMN NEWFILED INT  --刪除欄位 ALTER TABLE SCORE DROP COLUNN NEWFILD   =========================  --刪除TABLE DROP TABLE dbo.AVERAGE 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.