[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 - מסגרת הישות 1

namespace WebApplication1.Models {   public class GuestbookDB   {     GuestbookEntities1 db = new GuestbookEntities1();     //GuestbookEntities1: 資料庫,如一個公司別的資料庫      public void Create(string name, string content)     {       Contents NewData = new Contents();       //Contents: 資料庫底下的一個Table        NewData.name = name;       NewData.content = content;        db.Contents.Add(NewData);       db.SaveChanges();     }     public void Create(Contents NewData)     {       db.Contents.Add(NewData);       db.SaveChanges();     }   } } 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.