[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 - תחביר Razer 1

//MVC3開始,新增Razer語法,不同於先前的<%...%>括號語法,使用At Sgin(@)敘述程式碼片段。  //在Razer檢視中,使用@*...*@進行程式註解。  //在程式碼中,要輸出內容,要加@或@(...) //在html標籤中,要輸出內容,要加@ //在程式碼中,要輸出純文字,要加@:
 @if(true) {   String strPrint = "這是測試輸出文字";   @strPrint<br/>   <span>strPring</span><br />   <span>@strPrint</span><br /> }  @{string strl = "測試";} @(strl)輸出文字<br />  @{ string strHtml1 = "<ul><li>項目一</li></ul>";} @Html.Raw(strHtml1)<br /> 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.